Ode Poems - Poems For Ode

Poems about ode. You can read the best ode poems. Browse through all ode poems.


In this page, poem about ode are listed.

 • 337.
  जिख्लाबसे लाइजाम: 'रैसुमै'नो 562-603

  562
  आं नोँखौनो मोजां मोनो
  मिथिगौ नोङो नंखाय नंनानै,
  आं गासै जिउ जिउ फैसालि हास्थायो
  सानैजोँ जेराव गैया हेँथा सुबुंनि।
  563
  हाद्रि साग्लोबनाय गोरान लामायाव
  नायहरो जोमै सोमखोर अख्रांआव,
  मिनिस्लुनाय महराव दं नोङो
  अ' गोबागोन आजावना बाज्रुमबा नोङो।
  564
  बे रादाब,
  साबसिन गैला आरोबाव बेनि
  बेयो गोरबोजोँ हामलायनाय,
  आजाव आंनि मोजां मोन्नाय।
  565
  गोरबोजोँ गोरबो
  हर हर अन्नायजोँ बाबेन लाङो,
  अंगुबैथार बजबनाय बिखानि
  दान्दिसे मेँग्लिना खोमसिया थांफिनो।
  566
  जुदि आं नोँनि सेराव फैयो
  समायना नोँनि महर नायगोमोयो,
  आं गोरबोआव मोजां मोनहाबो
  गासै नोँनि मुं मुस्रियाव।
  567
  दा नोँखौ सानबायै
  गोजां गुसु एरायलाङो,
  समायना सावगारि नोँनि नागिरनानै।
  568
  गोसोआ ओरैनो बिरबायाखै,
  नोँनि थाखाय मिजिँ साजायदोँ,
  बेयो मेथाइ आं गावनो रोजाबनाय।
  569
  नोँ जेब्लाबो आंनिनो गोरबोआव
  मुं मुस्रि नोँनि, मेगनाव;
  आं सानो जेब्लाबो नोँनि-
  नोँ सिथाबनाय आंनि बिखायाव।
  570
  आंनि साना मोदैजोँ बोहैयो
  गोबां दुखुआव लासै लासै,
  गारबोनाय खुसिनि सावगारिया
  आरोबाव थुंगेगोन खुसियाव?
  571
  नोँ नोँनि दर्जाखौ खेङाखै
  गावनि गोरबो बिखानि,
  साननि सोरांआव नोँ नुदोँ-
  नोँखौ हास्थायनाय आं सिरि सिरि
  आरो थांगोन मोजां मोननानै।
  572
  गलाबनि मोदोमनाय बिबारनि
  आंनि हास्थायनायाव नोँ बिरबायो,
  सेरनिफ्राय सेर खाथियाव
  अख्रां आंनि नागिरनायाव।
  573
  नोँनि आंनि गोरोबनायाव
  आंनि गासैबो मोजां मोन्नाय,
  गां गोनां बिरबायो नागिरनाया
  जोबनाय आरो सैथोआव।
  574
  आं अनसुला- नोँ आंनि
  लोगो लोगो नोँनि लामायाव आं,
  आजाव आंनि आजाव
  नोँ आंनि रैसुमै सना।
  575
  जेबो सान्नाय गैया
  आंनि गोरबोआ बुंगौ-
  नोँ आंनि।नोँ आंनि रैसुमै
  रावबो गैया नोँनि अनगा।
  576
  गासैबो मोजां मोन्नायखौ होयो,
  आं मिथिगौ बेनि जोबनाय जागोन
  जेब्ला जिउनि सल' आं खिन्थायो।
  577
  आं सिमां नुयो गोरबोआव नोँनि
  आरो रंजायो सान हर हाबायाव,
  आं सान्नो हागौ नोँनि-
  जेब्ला आं नोँनि मेगनाव नुयो।
  578
  नोँ आंनो मिनिनाय होबायब्ला
  नोँ आंनो मिजिँ होबायब्ला
  नोँ आंनो गोबां होबाय,
  आंनि मोजां मोन्नाय;
  आरो मा बिनो नोँनिफ्राय?
  579
  आं मिथिगौ, नोँ नुवाखै
  आंनि मोजां मोन्नाया लैथो,
  अख्रा आंनि हास्थायनाया।
  580
  रैसुमै, आंनि जिउ बिखानि
  नोँ आंनि सासेल' जिउ,
  नोँखौ आं जेब्लाबो हास्थायो,
  जिउ गोरबो जोबजासिम।
  581
  नोँ सासेल' जा आं सान्दोँ
  नोँ मिथिगौ नोँनि खावलायाव आंनि मेगन,
  आं गावनो मिथिया
  जोबनाय जागोन गावनि गासै
  नोँजोँ आंजोँ गोरोबनायनि।
  582
  मिथिँगानि गुदुं गुसु बोथोरा
  बिदिन्थानि हर खोमसि समफोरा
  बोथोर आंनि जिउआव,
  नोँखौ लाना खन्थाइ सुजुनो।
  583
  आं माबोरै बावगारगोन?
  माबोरै आं नेवसिगारगोन?
  मिथिँगानि गोरान गुसुसि साजायना,
  थागोन जोथोनै मिजिँ फिसिना।
  584
  दिनै हर गेजेराव हार्सिँङै
  उन्दु लाङाखै सान्नानै,
  लोगो नोँनो दं गोरबोआव
  गले गले बुरखायो अन्नायजोँ
  हां बोनाय हगारनाय समाव
  नोँ आंनि।नोँ आंनि सना।
  585
  आंनि मेगना बारनबोयो
  नोँनि आं मोजां मोन्नाय खुसियाव,
  जोबोद थाबायनाय गोसोआ
  मोजां मोन्नाय नोँनि नागिरनो।
  586
  नोँ आंनि हार्थखि अख्रांनि
  खोमसिया जेब्ला सानखौ फानफ्रेयो,
  नायहरो आं खुसियाव
  मोसानाय जोमै मेगन बिसिनानै
  मोदैया ज्राम ज्राम जायो सान्नायाव
  नोँनि अन्नाय आजावनानै।
  587
  नोँ आंनि मिथिँगा
  नोँ आंनि अख्रां
  नोँ आंनि सोर्गो
  खन्थाइ लिरो नोँनिनो आं।
  588
  नोँ आंनि साया जेब्लाबोनि
  नोँ मेगन आंनि।
  नोँ गोरबो जिउ आंनि।
  589
  नाथाय नोँनि बेखेवथि
  आरो साबसिन रादाय जिउनि
  हो आंनो आरोबाव बुंनो गोरबोनि
  नोँखौ आं असे गावनि सान्नानै।
  590
  हो आंखौ साजायनो
  नोँनि मुस्रि जिउआव बोजबनानै
  बिलिर बिलिर गोरबोआव
  गोजोन्नाय सेर सेर अख्रांआव।
  591
  मा जाखो आंनि सिमांआ
  बियो गोदो लाङो बुरलुंबुथुराव,
  बिमा दैजोँ गोजाव गोजाव
  आरोबाव फाख'नाव गोदोहाबो।
  592
  जेब्ला नोँखौ नुयो साजायनाय
  गोजा जाहाब लीप्षटिक गुसुथि
  नायनो समायना गलाब बिबार
  बोहैयो थैयाव नोँनि मुं
  बोहैयो मोदैयाव नोँनि महर मुस्रि,
  गासै आंनि गोजावनाय नोँनि-
  गासै आंनि गोदोनाय।
  593
  बारसेल' गलाब आंनि मेगनाव
  साया- माया गोजानावबो मेगन फैसालि
  रैसुमै मुंआ बावनो होआ आंखौ, -
  मोसा फैयो आंनि लामायाव।
  594
  गोबां बोसोरा बारग'लांबाय
  सम बिदिन्थाजोँ लोगोसे रुंग'बाय,
  गारबोनाय बिसम्बि नोँजोँ आंजोँ
  बावनो हाया दिनैबो, आरो बावनो?
  595
  समायनायै नोँ मिनिब्ला
  गोजोनो गोरबो समायनायै,
  जारौ रैसुमै नोँ रायदावब्ला
  लोगोसे बेस्रां मेगनै नायब्ला
  गोसोनि दरजाया मिनिस्लु गेङो।
  596
  जुदि आं सोङो गावनि
  मोजां मोन्नाय फोरमायथि
  नोँनि गोरबोआ लाजियो
  रैसुमै, नोँनि समायनाया बांसिनो।
  597
  मिथिया आंनि मोदैखौ
  बबेजोँदि बोहैदोँ निजोरा,
  नोँ आंखौ हमनो हागौ
  जुदि आंनि मोदैखौ सिनायगौ।
  598
  सोरबा सासे नोँखौ गोबादोँ
  जाय नोँखौ मोजां मोनो,
  आंनि गोग्लैनाया बेबो जाहोन
  नायहरो बबेजोँ बिरलांदोँ गोसोआ।
  599
  आं नोँखौ मोजां मोनो
  नाथाय मिथिया जोबनाय जागोन बबेव,
  दा बेसेबांदि थांखो समा-
  माब्लादि जागोन आंनि गोरोबनाय।
  600
  नोँ सान्नायनि लामायाव सौग्रावो
  नाथाय नंगौ हार्सिँनो बारलाङो,
  अब्लाबो नोँखौ गोबायो
  नोँनि मेगना बिजिरनो होयो गोरबोआव।
  601
  दिनै खोमसिनि मोब्लिबगासे सोरांआव
  खन्थाइ लिरदोँ नोँनि-
  रैसुमै फोरमायनाय नोँनि जिउनि-
  गोरबोआव गैया बेयोदि बेसे गोलाव सल'
  नोँनि थाखाय, गासैबो सम आंनि।
  602
  आं दिनैबो मिथिया
  मादि सान्दोँ नोँबा आंनि
  नंगौ नोँबो मिथिया थारै आंनि
  सिरि सिरि रैसुमै आंनि।
  603
  आं नोँखौ मोजां मोनगोन
  थैब्लाबो जोबब्लाबो,
  नाथाय नोँदि आंखौ एरायलांगोन
  अब्लाबो आंनि खन्थाइ थागोन नोँनि। read more »

 • 338.
  Song of a Silent Soul

  By the river of thoughts I wait
  Cut in mist of silence
  Here and there I sit and lie waste
  Waiting for temptation and scourge read more »

 • 339.
  Conscience

  read more »

 • 340.
  Myth of purity/human mind

  Soaps to cleanse dirt
  On human body
  Periods to cleanse
  impurity in body read more »

 • 341.
  Sight = (site)

  World of spider web
  World of smooth criminals
  World of weird motives
  World of ironic waves read more »

 • 342.
  Trickster lady

  I still remember your
  Words, deeds, tears
  All false,
  Worse than a prostitute read more »

 • 343.
  POLITICS

  Perception of one's own
  Challenging perspectives
  Thick & sweet as honey
  Flows as honey read more »

 • 344.
  LIFE

  Teachers teach ideals
  Ideals teach culprits
  Culprits teach politics
  Politics teach professionals read more »

 • 345.
  Sale of Definitions

  Sale of Body
  Called it prostitution
  Sale of Brains
  Call it recommendation read more »

 • 346.
  Falls Loop

  No one can
  Beat me up
  No one can
  Touch me up read more »

 • 347.
  Repent In Pleasure

  Rise of perverts
  Blackout of nuts
  Boycott of criticizers
  Addiction of idiots read more »

 • 348.
  A Semester Night

  Twenty second of December before the dawn,
  It is twenty fourteenth and the still is drawn,
  The night is bitterly fogy around me there
  Only her reminiscences cause my dare. read more »

New Ode Poems

 1. rainbow tail, Abdullah alHemaidy
 2. The Gooder Ones, Tosin Abegunde
 3. Mother tongue instruction, BrokenHeartPheko Motaung
 4. Tattoo (Haiku), herbert guitang
 5. Ode To Summer, Tina Chan
 6. Alankar(Decor) -180, Indira Renganathan
 7. A Poster I Have Seen, Jacob Brailsford
 8. The Ode of Farewell, Matthew Edan Oliver Palma
 9. To Most (The Masses), johnny case
 10. Ode To Flowers, cristina briseno
 11. An Ode To The People, Allison Banks
 12. Overhung with You, douglas scotney
 13. An ode to Ego............., TD. Kumar
 14. None, courtney vineyard
 15. Ode To The Heart, Savanah Cox
 16. Ode of Abigail, Giorgio A. V.
 17. While teaching, Diptesh Augustine Sarkar
 18. Many a finer thing, Matthew Holloway
 19. Ode to the female form, Matthew Holloway
 20. The artistry of love, Matthew Holloway
 21. Ode to winter, Matthew Holloway
 22. My Ode To Love, Dorothy (Alves) Holmes
 23. Ode to a Gentle Soul, Matthew Holloway
 24. Poem Title, Matthew Holloway
 25. A Spiders Web, Violet Montario
 26. An Ode to Halloween, Andy Jin
 27. Forgiven, but not Forgotten, Michael Angelo Legaspi
 28. Ett Skrik I Skogen, Skurtfan Kebnekaizer vocalist
 29. Kalhygge, Skurtfan Kebnekaizer vocalist
 30. An ode, Your Soul
 31. ode to pie, michael issac palmer
 32. Rose Leaves, Henry Austin Dobson
 33. The House of Odes, Pablo Neruda
 34. Ode to the American Soldiers, ashton karen
 35. (dde) ...........To You..., (brief renderings) Joe Fazio
 36. To Those Of You That Do..., (brief renderings) Joe Fazio
 37. For...One And All, (brief renderings) Joe Fazio
 38. Here's To You..., (brief renderings) Joe Fazio
 39. An Ode To You..., (brief renderings) Joe Fazio
 40. For One And All, (brief renderings) Joe Fazio
 41. Ode To Istanbul, Terence George Craddock (Spe ..
 42. To You..., (brief renderings) Joe Fazio
 43. Stars, Natalie Zavala
 44. y Acrostic # III, Jordan Legaspi
 45. This...Is Life, (brief renderings) Joe Fazio
 46. ODE TO MYSELF, JESUROBOOWIE GIFT IMAFIDON
 47. To You..., Waldon Pond Productions
 48. Ode to Mother Nature, Aditya Mudbhary
 49. ***Ode to a Cuppa Coffee, Sadiqullah Khan
 50. Ode to the Fallen Soldier, David A Harris
 51. Ode To A Robert Frost Poem, Nichole Kaci McKnight
 52. Ode To OM, Mittur Ramprasad
 53. An Ode to the Heart of Man, Alex Lewis
 54. Ode To Cheese, Life Poem
 55. Ode to a Meal of Life, Anthony Han
 56. Ode to a Blank Page, rachele ...duhh
 57. To An African Child Starving To Death, Rory Hudson
 58. nostalgia ***** ODE TO MIS. OCC. PHILS, Rommel Mark Dominguez Marchan
 59. Ode to Bukowski, Paige Nielsen
 60. Ode to Love, Tyler Yarnelli
 61. Ode To The Forgotten, MIZZ MIDNIGHT FIRE
 62. Haiku Bleeding Hearts, A Poet Who Loves To Sing ... ..
 63. John Keats, MBJ Pancras
 64. Ode to Life and Death, Cynthia Onukwugha
 65. My Inaudible Ode To Love, A Poet Who Loves To Sing ... ..
 66. City of Love, THEO RAY
 67. Hey Everyone, She’s AUTISTIC!, Cheryl McDonnell
 68. #353 Haiku For Shady Gardens, Dorothy (Alves) Holmes
 69. Someone Special, Nosherwan khan
 70. Ode to Sweets!, Chaotic Life aka Curly Mer
 71. ANOTHER BIG BANG, Dela Bobobee
 72. We will survive, Amera Andersen
 73. Ode To Father And Mother, Nosherwan khan
 74. Haiku Humming Bird, Nancy Chambers
[Hata Bildir]