Ronjoy Brahma

Gold Star - 11,626 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Gold Star - 11,626 Points Ronjoy Brahma (8/29/2015 11:39:00 AM)

  जौमोननि जाखांफुनाय बुब्लिआव जाय मानसिया जौसिन हाजो थिखिनिआव गाखोयो आरो लैथोजोँ जुजियो, बियो अब्ला खेबसेब्लाबो गोसोखाङो बेसेबा समनि बुब्लिखौ।

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Gold Star - 11,626 Points Ronjoy Brahma (8/29/2015 11:21:00 AM)

  सोलोँथाइनि मोनसे गाहाय थांखिया जाबाय मानसिखौ उदां गोसोयै साननो हनो फोरोँनाय।

 • Gold Star - 11,626 Points Ronjoy Brahma (8/28/2015 5:35:00 AM)

  मिथिँगाखौ मोजां मोननो रोँनायानो देरसिन मोजां मोननाय।राखाव बसुमतारी: खन्थाइमालानि सायाव मोनसे नोजोर/बिरगोस्री,2008

 • Gold Star - 11,626 Points Ronjoy Brahma (8/28/2015 5:12:00 AM)

  आं मिनियो गोजोन्नायनि थाखाय, नाथाय आं गाबो रंजानो थाखाय; सुखु-दुखु आंनिनो अराय लोगो।

 • Gold Star - 11,626 Points Ronjoy Brahma (8/28/2015 5:09:00 AM)

  थांनाय- थैनाया सोरजिनि मिथिगौ आं, थांनानै थानो जुजिनाया आंहा गैयै नङा।

 • Gold Star - 11,626 Points Ronjoy Brahma (8/26/2015 9:15:00 PM)

  आंनि मेलेमआ नोरजिया जायाखैब्ला, आंनि साननायाबो गोरोन्थि जायाखै।रायथाइहाला/93/ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म

 • Gold Star - 11,626 Points Ronjoy Brahma (8/26/2015 9:10:00 PM)

  सुबुंनि गोसोआव सोरजिनि हाबिलासआ एसेबां मानि गोख्रोँ- बेयो थैनायजोँबो जुजिनानै अराय देरहासार जानो नायगिरो।रायथाइहाला/77/ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म

 • Gold Star - 11,626 Points Ronjoy Brahma (8/25/2015 3:38:00 AM)

  आं बानजानायबादि मोनसे साननानै लाबाय/नोँथाङाबो बिखौनो साननानै लाजायो/जायखौ आरजानाय बादि मोनो।अरबिन्द उजिर:माबा मोनसे सोदोब

 • Gold Star - 11,626 Points Ronjoy Brahma (8/20/2015 1:18:00 AM)

  आं माबादि मानसि बेखौ बयनोबो दिन्थिलांगोन। आं बेसे गोरोँ आरो गियानि आंनो खनसे बिजिरगोन।

 • Gold Star - 11,626 Points Ronjoy Brahma (8/20/2015 1:13:00 AM)

  मानसिया मिथिँगानि बाथ्रा, जिब-जुनारनि दुखुनि बाथ्राखौ सानोब्ला दुखु मोनो; आंबो दिनै सानफ्लांना दुखु मोन्दोँ।

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

गिखांबाय आंलाइ

(1) आयौ आयौ गिखांबाय आंलाइ
नै सोमावग्लुंबाय 'बड'लेण्डखौ'
अन्थाइ महर अन्नाय गैयै
बमाया
खोमा माथुब्लाबो आगोर
मोनलिया
गोसो हमथाब्लाबो बिखाया
मावगालिया ।
(2) राहा गैलिया बबेवहाय

[Hata Bildir]