Ronjoy Brahma

Gold Star - 10,444 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Gold Star - 10,444 Points Ronjoy Brahma (7/30/2015 3:47:00 AM)

  गोसोआव जेब्ला दुखु थायो अब्ला फिसा फिसा जखमाबो गिलु बालु महर लायो।

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Gold Star - 10,444 Points Ronjoy Brahma (7/30/2015 2:00:00 AM)

  दुखु आरो जेँनानि गेजेरावबो जाय जिउ लामायाव सैथो आरो समायनानि थाखाय मुखुब जानो हागौ बिनो जिउ लामानि दावबायारि।

 • Gold Star - 10,444 Points Ronjoy Brahma (7/29/2015 8:55:00 AM)

  जानो हागौ आंनि जोनोमानो दुखु-दाहानि आनजाद लानो थाखायसो एबा गाबनो मिनिनो थाखायनो।

 • Gold Star - 10,444 Points Ronjoy Brahma (7/29/2015 8:51:00 AM)

  मिथिँगानि समायनाखौ जेब्ला नुयो, आं गोजोन्नाय मोनो।

 • Gold Star - 10,444 Points Ronjoy Brahma (7/26/2015 6:40:00 AM)

  गोसोआव मैला दाफोनां, मेलेमखौ माराम दाअरहो; मानोना थांना थानाया गोसो गोथार आरो गोबौ मेलेमजोँसो।

 • Gold Star - 10,444 Points Ronjoy Brahma (7/26/2015 6:27:00 AM)

  आंनि जोनोमा मुलुगनि थाखाय, आंनि जिउआ सोरजिनि थाखाय।

 • Gold Star - 10,444 Points Ronjoy Brahma (7/17/2015 1:45:00 AM)

  फापनि थाखायनो जोनोम जादोँब्ला, फापखौ मावनो आरो मानो थांना थाबावनो (लुबैनायानो फापब्ला)?? जेराव लुबैनायनि अनगा जेबो जिउनि देरसिन हाबिलायानो गैया। बे सानथिया मोनसे सुइसाइडनि जाहोन जानो हागौ

 • Gold Star - 10,444 Points Ronjoy Brahma (7/15/2015 12:53:00 AM)

  संसारनि लामाखौ बालागुदुं बुंनाय जायो। बियो सानस्रि मोन्दांथियाव बेसेबा गिलु-बालुथार। जेराव दं गाबनाय-मिनिनाय, खुद्रिनाय-बोराबनाय, सहायनाय सैनाय बायदि। दङ जानाय-लोँनाय, उखैनांनाय, नागिरनांनाय, खोमानांनाय। दिनै आं सानहरो- आं बोरै दावबायनो बे बाला गुदुंआव! नाथाय हाया गैया, जोनोम जाबाय जेब्ला सौसिथारनांगोन बोलोजोँ लोगोसे गियान, सोलो साहस। नांगोन आंनो लोगो, मददगिरि थुलुंगागिरि गासैखौबो

 • Gold Star - 10,444 Points Ronjoy Brahma (7/14/2015 11:45:00 PM)

  गोरोन्थि मावफ्लांना आं बेसेबा गोजांदोँमोन। बेसेबा गियानाव लाजिदोँमोन। थोर थोर सोलेरखौ लानानै गिनाय फैदोँमोन। मानोना गोसोनि बान्दा जानानै दायखौ रुजुननो सोलेरा....!!

 • Gold Star - 10,444 Points Ronjoy Brahma (7/14/2015 11:42:00 PM)

  गोजोन नागिर नोँ सोलेरनि अख्रा हाबिलासाव मोनगोन नोँ बेसेबा मेगन आलौनाय मोदैखौसो

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

गोरबो इसिँनिफ्राइ -01

फुंनि गोजोन बारजोँ रंजानाय
बाज्ल' बाज्ल' मोसानाय
दाउसिननि
रंजायो आंनि गोरबोआ
मिनिस्लुनायाव
आय' जोँमा गावदां
मिनिस्लुनाया मेगनाव
मोदानो
मोस्लेट सोरांनि आन्दायनाय

[Hata Bildir]