Ronjoy Brahma

Gold Star - 14,127 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/27/2015 11:06:00 PM)

  "गावखौ मोजाङै सिनायनाय सुबुङासो गुबुनखौ सिनायनो हायो।"(हेमलेट)

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/27/2015 11:00:00 PM)

  "बाहानिफ्राय दाउखौ हगारना होब्ला बिरलाङो। नाथाय बेखौ नुनानै मोख्रायाबो बिरनो नाजायोब्ला खुनथेँना गोग्लैयो।"(हेमलेट)

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/27/2015 10:52:00 PM)

  "सासे राजानि हांमा सुरनाया हादोरनि फोरजाफोरनिबो मोनसे गिदिर खेँखायनाय।"(हेमलेट)

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/27/2015 10:51:00 PM)

  "जेराव रंजानायनि गुथाल बोहैयो बेयाव दुखु दाहानिबो मोदै गयो। फिसा मोनसे मोनदांथियाव दुखुआ रंजायो, रंजानाया दुखु खालामो।" (हेमलेट)

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/27/2015 10:47:00 PM)

  "जौमोननि दुंनाया गावनिसो खहा खालामो, खाथियाव थानाय रावखौबो नङा।" (हेमलेट)

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/27/2015 10:45:00 PM)

  "गिनाय सान्नाय थायोब्ला खैफोदनिफ्राय गोजानाव थानो हायो।" हेमलेट: सेक्सपीयेर

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/25/2015 12:53:00 PM)

  सोरजि बसुमतारी: लिरनायफ्रा गाहाम जादोँ, एसे फोसाबनो नाजाबाव खायसेखौ। आं बुङो: गोसोआव सानब्लानो थोँजोँ जादोँ जाया मबाइलजोँनो लिरनाय जादोँ, द्लामैनो गोरोन्थिया थाखागोन। थेवबो दे फोसाबनो नाजाफिनगोन। गोरोन्थिखौ आं फोसाबगोन।

 • Rookie - 0 Points Lazathao Basumatary (9/23/2015 12:31:00 PM)

  So nice poem.

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/23/2015 1:46:00 AM)

  "देरहाथारनांगौनिफ्राय गेलेथारनांगौ" (जतीन इसलारी)

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/22/2015 12:12:00 AM)

  "थुनलाइ सिबिनाया गावनि गोसो इसिँनिफ्राय ओँखारबोनाय बेसेन बह्रा मोनसे फुंखा।" (घनन्जय बसुमतारी)

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

गोसो एवलाब मेथाइ -04

बुखार लांबाय आय' आंनि
गोरबोनि हाबिला
सिमब्रे सिमब्रा बार मोदायजो
आन्दायनानै दं दिनै
गोसोम जोमै दख्लासेयाव
खुवा खुवा बारजोँ
सिब्रे जानानै
नोजोरा एरायलांबाय
सोरांनि बिदुंआ गोमा लांबाय
गोरबोनि मिजिङा
गोरबोआव थाखोमाबाय

[Hata Bildir]