Ronjoy Brahma

Gold Star - 8,819 Points (02 -11-1994 / Roumari (Amteka) /Chirang/Assam)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Gold Star - 8,819 Points Ronjoy Brahma (5/24/2015 9:54:00 AM)

  जोँ फेलेँनि बे समाव गुसु मेलेमजोँ आरो गोथौ सानहाबनायजोँ नायबिजिरनो हानांगोन जोँ आगुआव मा मा गोरोन्थि मावबोखो

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Gold Star - 8,819 Points Ronjoy Brahma (5/24/2015 9:50:00 AM)

  सान्नाया सान्नायखौनो नेवसिनो हागौ, बेयो ओरैबादि गियानिदि- सासे बुद्घि गोरोँ मानसिखौबो फैमाल खालामो।

 • Gold Star - 8,819 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 9:55:00 PM)

  रोजा रोजा रांखावरि आरो मिलौहाब गोथाव जानायनि हाथासजोँ गेरेबनाय जायालासे आङो रंगिना गोसोनि बिगोमा जानोसो गोसो जायो।

 • Gold Star - 8,819 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 9:39:00 PM)

  आफानि लावथिजोँ मासे अमानि जिउ गोमानाया सानसे दुखु होगोन नामा दिनै आंखौ?

 • Gold Star - 8,819 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 8:40:00 PM)

  दंनाय मानि जिबिया मानसिनि एसेबांदि उन्दै मानसि नोजोराव; बेयो दुखुनि मोनसे जाहोन ना सोरजिनि...।

 • Gold Star - 8,819 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 12:04:00 PM)

  थारगुबै सोद्रोम सुबुंहा जोगोम मानारि मोन्दांथि थायो। बियो मुगैथाव उन्दै हाबाखौ गाहामै एंगारनो नाजायो। बिनि बाथ्रा आरो हाबायाव सैथोनि मान-जांख्लाया अरायबो जोबोर गोजौ।गावखौ सुंथानाय

 • Gold Star - 8,819 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 12:00:00 PM)

  जोबोर उन्दै उन्दै गुदुंजोँ साननि सोरां नुनो मोननाय बादियै, जोबोर फिसा फिसा बाथ्राफोरनिफ्राइबो सासे सुबुंनि आखुनि सिनायथि मोननो हागौ।गावखौ सुंथानाय

 • Gold Star - 8,819 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 11:57:00 AM)

  आं आखुनि गेजेरजोँ थांनानैसो गोहोयाव जिरायनो लुबैयो। गुबुन लामा आं लाया। आं सानोदि बे लामाखौ लाब्ला आं जानो हागौ जोबोर गोख्रैयो फिथाइ मोननाय नङा, नाथाय बेनोदि थार लामा बे सोमोन्दै आंहा सन्देह गैया।केनिङा

 • Gold Star - 8,819 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 4:58:00 AM)

  बेयो मिथिँगानि नेम ना इसोरनि खान्थि? थैनायनि उनावदि गावस्रालायनाय।

 • Gold Star - 8,819 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 4:56:00 AM)

  जिउआ सोलेरनिनो आंगोब्ला सोलेराखि जिउनि आंगो नङा? मानोथो गावस्रालायनाय- जिउनि देराया सोरगो आरो सोलेरनि नआ फातालसो।

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

गोरबो इसिँनिफ्राइ -103

???????? ???? ?? ???????? ????? ?????, ????? ????????? ?? ???????? ????? ???? ???????????, ????? ????? ????, ????? ???; ?? ????????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ???????, ???? ????? ???????????? ??????? ????? ???? ?????- ??????... ??????? ???? ????? ??????? ?????? ????? ?? ??????? ????? ?? ??? ?????? ????????? ?? ????????? ????????? ????? ???

[Hata Bildir]