Shalom Freedman

Veteran Poet - 1,725 Points (Troy New York)

A Man Alone

A man alone
is a night alone
is a poem alone
a man alone
is alone
alone

[Hata Bildir]