Beson Swargiary

Freshman - 822 Points [Bekhewgiri] (10/09/1994 / India)

Biography of Beson Swargiary

I am Beson Swargiary. I was born on September 10,1994, Under Baksa District of Assam state or (BODOLAND) in India. I'm a student of Barama College, Barama reads in B. Sc.3rd Year.

Beson Swargiary's Works:

none

PoemHunter.com Updates

गोसोनि गोरोबै सानस्रि

गोसो मेगननि नोजोरफोरा नुहरदोँ बिरबायनाय खोमसि हरनि आन्दो आन्दो लाजिस्लु गावदां अखाफोर सिखोलानि रैरुब मिनिस्लु सोरांनि मिनिनाय । गोरबो अखोराङाव दाउ थेँफ्लेँनि गोसोआ सिमा गोयै थांखिनि मिजिँफोराव गोजावबायदोँ, सिमां गोसोनि सानस्रिफोरा जोबनो गोयि मांखरसालिनि अननाय लानो । गोरबो अखोरांनि गोसो हाथरखिफोरा हास्थायनाय मिजिँ सान रजेनि मिनिनायाव नुजा हांदो द

[Report Error]