Beson Swargiary

Freshman - 822 Points [Bekhewgiri] (10/09/1994 / India)

Beson Swargiary Poems

1. गेस्रेम गोसो 9/12/2015
2. गोरबो ख'नासे 9/12/2015
3. आबौनि गोजाम रांखाउरि 9/13/2015
4. सैथो नङा बे दावहाथिलिया (This Battlefield Is Not True) 9/14/2015
5. इसिं गोरबो (Insight Heart) 9/14/2015
6. गोसोआ थन्थ्र'फिनबाय (Mind Is Again Shrunk) 9/14/2015
7. आं हाथरखि आजावना थायो 9/14/2015
8. Haiku- अनसुलि रावयै 9/15/2015
9. 'Haiku- जोँथि दुब्रि हाग्रानि जोँथि निहिर' 9/19/2015
10. Haiku- Darkness Mind 9/20/2015
11. Autumn Life 9/20/2015
12. फ्रि फ्रि अखायाव फ्रि फ्रि बार 9/23/2015
13. अनजालिखौ नायगिरै नायगिरै 9/27/2015
14. उदांस्रि हो जोँनो (Give Us A Freedom) 9/27/2015
15. बेस्रां मेगन 9/28/2015
16. निजोरा3 11/5/2015
17. Sonathi Maidang 9/17/2016
18. Bibarni Radab 9/18/2016
19. The War Of Letter 9/12/2015
20. 'Haiku- अनजालिखौ लानानै दान्दिसे' 9/18/2015
21. Blue River 9/18/2015
22. Beating Heart 9/12/2015
23. गोसोनि गोरोबै सानस्रि 9/4/2015
24. Expectation 9/17/2015
25. नोँनि गोजा सिन्दुरखौ नायनोमोन 9/18/2015

Comments about Beson Swargiary

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Beson Swargiary

नोँनि गोजा सिन्दुरखौ नायनोमोन

नोँखौ नुथाराखै आं गोबाव जाबाय... ज'खायै ज'खाय सान बिरलांबाय नोँनि खाफालनि...! गोजा सिन्दुरखौ नायनो हाथासि जादोँ गोसोआ नोँ फोथायगोन ना? आंनि गोरबोआवदि नोँ... नोँनि अननाया गोरबोनि जिउ जाबाय आं दाबो... नोँनि आगर एरो गोरबोआव गोसोआव लेखायाव, सिमाङाव सिमांनि खैना नोजोराव अनसुलि गाब नोँखौ नायनोमोन आं नोँनि गोजा सिन्दुरखौबो

Read the full of नोँनि गोजा सिन्दुरखौ नायनोमोन

गोरबो ख'नासे

सिमां दिङा जावदोँमोन लैथो रुगुं मोनहैगोननि मिजिङाव, अननाय फाखनजोँ बुबथिँ जानाय थांखिनि दावबायारि नोजोरा नुहरस'वाखै मिजिँनि बान्दो । / गोजोनखौ साथिफ'ब होनो नाजादोँमोन गोरबो गंसे जिउनि सेर सेर, मोनथिस्लाबै दाखा जोमै दाहाराव निजोरा मोदैनि फुवा फुवा बोहैग्लाबनाय खोमसि हरनि आन्दोआव स्राय स्राय । / खोनादोँल' नुस'हायै देंखो आब्रा गोसोनि रौ रौ गाबखांनाय,

[Report Error]