Beson Swargiary

Freshman - 822 Points [Bekhewgiri] (10/09/1994 / India)

गोसोनि गोरोबै सानस्रि

गोसो मेगननि नोजोरफोरा नुहरदोँ बिरबायनाय खोमसि हरनि आन्दो आन्दो लाजिस्लु गावदां अखाफोर सिखोलानि रैरुब मिनिस्लु सोरांनि मिनिनाय । गोरबो अखोराङाव दाउ थेँफ्लेँनि गोसोआ सिमा गोयै थांखिनि मिजिँफोराव गोजावबायदोँ, सिमां गोसोनि सानस्रिफोरा जोबनो गोयि मांखरसालिनि अननाय लानो । गोरबो अखोरांनि गोसो हाथरखिफोरा हास्थायनाय मिजिँ सान रजेनि मिनिनायाव नुजा हांदो द

[Report Error]