Bidindra Basumatary

Gold Star - 5,289 Points [B Dawgashar] (Bhatopara [13/04/1997] Panbari, Bijni)

Bidindra Basumatary Quotes

 • ''Subunga subungni sayao megon khana. Gaojwng gao sinailaia nulaia.''
  subungni mwherlainaiao
  2 person liked.
  0 person did not like.
 • ''गावनि मान हमथाग्राया गाव, गुबुन नङा। मानसिनि आखल आखुआनो फोरमायो मानखौ। आखल-आखुआनो मानखौ हायहोयो आरो फोजौओ।''
  मानसिनि मान
 • ''फोथाइथिनि दरखंआव सोरबा गसंफैदोंब्ला बिखौ दा दुखुहो; सानसे बिनि फिथाइखौ नोंबो मोनजागोन।''
  सबुंनि अगेन आखुआव
 • ''जेसेबांखि नों फोजायाथों बिबो सिखारनाय नङा; जुदि नोंबो सिखाराखैब्ला''
  गाव मोजांब्लासो गुबुनखौ मोजां खालामनो गोहो मोनो।
 • ''थगायनाय पाप बेखौ मिथिनानैब्ला मावना गोजोन मोनो जायफोर, फुगिनांखागोन सानसे बिसोर।''
  सुबुंनि थगायनायाव।
 • ''रावफोरा गोमायो अनजालिनि सेराव।गोजान जायोब्लासो गेलेफैयो हालो दैलो।''
  मोजां मोननायनि साया
 • ''गुबुना जेसेबांखि बुङाथों मानो थुनलाइ सोरजिना जेबो मुलाम्फा गैया अब्लाबो आं खोमा होया।''
  थुनलाइ सोरजिनि हेंथायाव

Read more quotations »
Best Poem of Bidindra Basumatary

आं आंयैनो थागोन (Bodo Poem)

नोंनि बिखाखौ बोखावना नायनो
आं साना- -
नोंनि गोर्बोखौ आं बिजिरनो नाजाया
नोंखौ आनजादबो लानो आं साना- -
-
गोर्बो होननाय दंमारोब्ला- -
नोंहा आंनिनो साननायाव थार।
-
जेसेखि नों फोलानो नाजायाथों
आंनिनो गोर्बोखौ सिग्रोमाथों
आंनि सायाव आनजाद नायाथों
आं आङैनो थागोन।।
-
नोंनि गोदै रावाव आंनि फैथाइथिया- -
नोंनिनो नंखाय रावफोरब्ला- -
नोंनिनो सतबांसानि सोदोबफोरा- -
नंखाइ बालाजों दाजानायब्ला
आंनि जेबो बुंनांगौ गैया
-
आरो
-
आं फिनजाथाइ जाहोनो नाजाया।।
-
नोंनि बुंनाय रावफोरा जेरै बुंनाय एरैनो
गोर्बो इसिंनिफ्राय सुदेमै ...

Read the full of आं आंयैनो थागोन (Bodo Poem)

रंजालु

सोमखोर समायना बिफां-लाइफां,
दैमा-दैसा, लैथो-लैथोमा, हाजो-हाला,
दावसिन-दावला, मि-जुनार, एम्फौ-एनला,
बेरे-सिखिरि; आय' समायना!
बे मिथिंगाया इनायनो समायना!
बेफोरनि बेंखनाव गोसोआ जोंनि रंजाखाङो,
हास्थायलु गोसो हास्थायबायो माब्लाबा
बेफोर बादि जानो।
नाथाय हास्थायदोंमालाय बहा मोनफुंनो,

[Report Error]