Bidindra Basumatary

Gold Star - 5,269 Points [B Dawgashar] (Bhatopara [13/04/1997] Panbari, Bijni)

रंजालु

सोमखोर समायना बिफां-लाइफां,
दैमा-दैसा, लैथो-लैथोमा, हाजो-हाला,
दावसिन-दावला, मि-जुनार, एम्फौ-एनला,
बेरे-सिखिरि; आय' समायना!
बे मिथिंगाया इनायनो समायना!
बेफोरनि बेंखनाव गोसोआ जोंनि रंजाखाङो,
हास्थायलु गोसो हास्थायबायो माब्लाबा
बेफोर बादि जानो।
नाथाय हास्थायदोंमालाय बहा मोनफुंनो,

[Report Error]