Cameron White


Cameron White Poems

1. To Understand 5/2/2007
Best Poem of Cameron White

To Understand

To Understand
To under stand.
To stand under.
To understand you stand under all excellence.
To understand...
I understand

Read the full of To Understand
[Report Error]