chloe boardman


Emo Love

im tryin not 2 love u
im tryin not 2 care
im tryin not 2 live my life
wishin u were there
im tryin not 2 wonder
where u r or wat
u do im sorry i cant
help myself
i fell in love with u

[Report Error]