David Olusanya

Veteran Poet - 1,687 Points [Crabpen Churchson] (July 06,1992 / Ilorin, kwara state, Nigeria)

Moti Pade Ayanfemi

Ewa bami ko orin ayo yi
Eyin odo ati ololufe asikoyi.
Moti je ounje ayo ife,
Inu mi si ti kun fun ife.

This love caresses my core,
Like my moma's amala fele fele.
It sounds like the music of Ayefele;
So refreshing like the breeze of the sea shore.

[Report Error]