dinesh gavas


Maitri

Maitri karanysathi nasawa lagato sundar chehara.

Maitri karanysathi aasawa lagato maitricha mohara.


Maitri karanysathi nasawi lagate tarunachi aat.

Maitri karanysathi aasawa lagato maitricha kat.


Maitri karanysathi nasawi lagate shan.

Maitri karanysathi aasawe lagate uttam man.

[Report Error]