Quotes

13 March 2016
' जों जेब्लासिम.. सासेआ गुबुन सासेनि आंगोनिबो आंगो जानो हाया अब्लासिम... जों दुखुनिफ्राय दुखुआ जोंनिफ्राय माब्लाबाबो गोजान जानो हानाय नङा l'
13 March 2016
मोदैआ मोदैनि आनथोर नागिरो l
15 March 2016
अन्नाय होब्लासो अन्नाय मोनो l
12 October 2016
'नों मोजां मोन्नायानो थार मोजां मोन्नाय नङा नोंखौ जाय मोजां मोनो बेसो थार मोजां मोन्नाय'
16 February 2018
गोरबोआव नोंहा अन्नाय गैयाब्ला नों माबोरै रागा जोंनो हानो...?
15 May 2018
गोसो जिउनि गोथार अन्नायखौ अन्थायबिखायै नेवसिनायनिख्रुइ बेखौ जोथोनै अरायनि थाखाय बोजबना लानाया गोब्राबसिन...
17 June 2018
सोरबा सासेनि गोरबोनि अन्नायखौ अन्थायबिखायै नेवसिनायनिख्रुइ बेखौ जोबोर जोथोनै अरायनि थाखाय बोजबना लानांगौआ गोब्राबसिन।
01 October 2018
बर'हारिआ जेब्लासिम खौसेथि आरो आब्रुथिखौ मोजां रोखोमै गनायनानै लानायाव लेहेम खालामबाय थागोन अब्लासिम जोंनि मोन्थायखौ मोन्नांगौनि समआ लावलांबाय थागोन।
01 October 2018
सोलायनाय गैयाब्ला निमाहा बिनाया ओंथि गैया।
23 May 2019
सहायनायनिबो सिमा दं, बे सिमाया जेब्ला बारलाङो अब्ला सोरबिथिंआ गोदान महर लायो।

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

4/22/2021 4:33:17 PM # 1.0.0.560