Emily Riches


Happy Birthday

Happy Birthday to you,
Happy Birthday to you,
Happy Birthday to....
Happy Birthday to you,

Another version:

Happy Birthday to you,
Mash Potatoe and Stew,
Happy Birthday to....
Happy Birthday to you,

[Report Error]