Farzad Jahanbani

Gold Star - 4,525 Points (12/21/1980)

دعوت (Persian)

شبِ تاریک و ظلمانی و یارانی که می دانی


میان لشگر دشمن، حسین(ع) فردا به حُر خوانی *


هزاران شمسه نه؛ یک شمعِ روشن در دلت بنشان!


[Report Error]