poet Giorgos Seferis

Giorgos Seferis

#341 on top 500 poets

Giorgos Seferis Quotes

    The Jasmin

    Whether it's dusk
    or dawn's first light
    the jasmin stays
    always white.