Ichigo Strawberries


Untitled

Watching you,
from far away,
wishing,
wishing,
you'd see me,
you'd notice me,
from far away.

I'm watching you,

[Report Error]