Jhaverchand Meghani

(28 August 1896 - 9 March 1947 / Chotila, Gujarat / India)

Jhaverchand Meghani Poems

1. Vahuliya Ho, Dhira Re Dhira Vajo 6/27/2012
2. Ubho Re'Je 6/27/2012
3. Svatantratani Mithasha 6/27/2012
4. Tarunonum Manorajya 6/27/2012
5. So So Re Salamu Mara Bhandudane 6/27/2012
6. Thar Thar Tampe 6/27/2012
7. Ehava Agevanane 6/27/2012
8. Samabadijha Darling 6/27/2012
9. Bahadur Uthe 6/27/2012
10. Morabini Vaniyana 6/27/2012
11. Kyam Kyam Garje 6/27/2012
12. Avajo, Va'Li Ba 6/27/2012
13. Lagyo Kasumbino Ranga 6/27/2012
14. Koi Di Sambhare Nai 6/27/2012
15. Ankh Jhabuke! 6/27/2012
16. Shivajinum Halaradum 6/27/2012
17. Phagnano Phag 6/27/2012
18. Koino Ladkavayo 6/27/2012
19. Bhayathi Bhagyo 6/27/2012
20. Carn Kanya 6/27/2012
21. Hajaro Varsani Juni Amari Vedana 6/27/2012
22. Jadabam Pade 6/27/2012
23. Savaj Garje 6/27/2012
24. Chelli Prarthana 6/27/2012
25. Varsha 6/27/2012
26. Ame Mara Devnam Didhel Cho 6/27/2012
27. Rakta Tapakti So So Jholi Samaranganathi Ave 6/27/2012
28. Mora Bani Thanagat Kare 6/27/2012
29. Kasumbino Rang 6/27/2012
[Report Error]