Jose 'Pepe' Carrascal

Rookie (15th of December,1980 / Sorsogon, Philippines)

Ang Salamangka

Pakiwari marahil ng panyo ay isa siyang mapalad na ina
Dahil kaya niyang magluwal ng kuneho.
Gayundin marahil ang sumbrerong nangakong magluwal ng ibon.

Ang gilas na yaon ay tumimo sa iyong isipan,
Pati ang mga naglalabo-labong bola na sumasayaw sa ere
Animo’y may kusang walang paltos.

Ang buga ng apoy na tumawid sa alambre ay lumagos sa puso mo. Nagliliyag ang dila niyon sa mga mata mo,

[Report Error]