Judith Alekadala


Pa Khomo La Kachisi

Sizili bwino lero pano,
Inu anthu awa salankhula ndi opemphesa,
awopa kudetsedwa, iwo ndi opemphera,
mantha ananditha, posadziwa ndimvanji,
ndikadakhala ndi miyendo ndikadangoliyatsa.

Iwo changu chawo chikhala,
pakulowa mu kachisimu kukapembeza,
ndikuthamangilanso ku ma wanja awo,

[Report Error]