Kabir

(1440 - 1518 / Pratapgar, Uttar Pradesh, India)

Tentacles Of Time


Sadho Ye Murdon Ka Gaon
Peer Mare, Pygambar Mari Hain
Mari Hain Zinda Jogi
Raja Mari Hain, Parja Mari Hain
Mari Hain Baid Aur Rogi
Chanda Mari Hain, Suraj Mari Hain
Mari Hain Dharni Akasa
Chaudan Bhuvan Ke Chaudhry Mari Hain

[Report Error]