Lindelwa Msibi

Rookie (12 november 1994 / Siteki)

Biography of Lindelwa Msibi

I am a very young swazi girl who is passionate about poems
and anything that has to do with art.i have a great sense of humour and the most sweetest smile.i love helping out wherever and whenever i care.

PoemHunter.com Updates

Awu Phindze Simakadze!

Kuyawute kube ngunini?
Utsi kuyawukwendlula lokuhlupheka
utsi kuyawukwendlula lokuba lite
utsi ngiyawuyekela kukhala
utsi ngiyake ngikuve kukhululeka
awu phindze simakadze
lomhlaba uyahlaba!

Besuke bachaza kutsini nabatsi'uyahleka'

[Report Error]