Lindelwa Msibi

Rookie (12 november 1994 / Siteki)

Awu Phindze Simakadze!

Kuyawute kube ngunini?
Utsi kuyawukwendlula lokuhlupheka
utsi kuyawukwendlula lokuba lite
utsi ngiyawuyekela kukhala
utsi ngiyake ngikuve kukhululeka
awu phindze simakadze
lomhlaba uyahlaba!

Besuke bachaza kutsini nabatsi'uyahleka'

[Report Error]