LLM Mbatha

Rookie (kwa-Zulu, SA)

LLM Mbatha Poems

41. [zulu, Inkondlo] Ngangiyithanda 2/6/2008
42. Have I Told Too Much Too Soon? 3/17/2008
43. [zulu, Inkondlo] Kwa-Nongoma 3/24/2008
44. [zulu, Inkondlo] Masiqhubeke 4/5/2008
45. [zulu, Inkondlo] Ungabo Khathazeka Ujule Isikhathi Eside Kakhulu 4/7/2008
46. For How Long 4/27/2008
47. [zulu, Inkondlo] Oku Nzima Kunakho Konke 4/27/2008
48. Language 6/19/2008
49. 'Destiny' 7/2/2008
50. Oh, I Don’t Know I Just Don’t Know- 6/21/2008
51. Loss 1/19/2010
52. New Love 4/4/2007
53. Shall We Dance The Same Again 4/15/2007
54. In Your Piece 5/2/2007
55. I Met Pessoa In Durban... 5/31/2007
56. He Came Up To Me 6/3/2007
57. I'Ve Got Nothing Clever 6/12/2007
58. Lee-Ann (-Like The Jazz Number) 7/16/2007
59. *nhliziyo Kalobilobi 10/14/2013
60. [zulu, Inkondlo] Lapho Bonke Bethi Ngeke Ngilunge 4/6/2008
61. [zulu, Inkondlo] Kuyangithokozisa 3/27/2008
62. The Sound Of Your Laughter 2/16/2007
63. [zulu, Inkondlo] Ukube Bewukwazi Uku Zi Bona 11/17/2007
64. Edit Poem 11/19/2006
65. Flowers Of A Garden 11/11/2006
66. Let's Talk About Weather Baby! 11/10/2006
67. The Hardest Thing 11/10/2006
68. Fuji From The Table 1/5/2007
69. [zulu, Inkondlo] Ngikufisela Intokozo 4/8/2008
70. [zulu, Inkondlo] Umkhuleko 1/30/2008
71. [zulu, Inkondlo] Ngiyakhumbula 3/27/2008
72. [zulu, Inkondlo] Ngacela Uku Mamatheka 4/6/2008
73. [zulu, Inkondlo] Mhlawumbe Ngangikuthanda 4/25/2008
74. [zulu, Inkondlo] Uthando 5/12/2008
75. [zulu, Inkondlo] Uthando Lubona Okuncanyana 4/25/2008
76. The Rainy Season 5/22/2008
77. If The Sky Does Not Fall In Love 11/12/2007
78. In The Poerty World 3/27/2007
79. Say Your Love... 12/10/2009
80. Esandlwana 2/28/2008
Best Poem of LLM Mbatha

*incwadi Yothando Yesizulu (A Zulu Love Letter)

Ngifisa sengathi ungangibhalela incwadi
Incwadi yothando yesiZulu
Esho ngemibalabala na ngamabalabala
Axoxa indaba ejulile yemizwa nemicabango
Idayimane, ngelo thando lweqiniso
Omhlophe, ngowenhliziyo engenasici
Indilinga, ngoba olwethu kalunasiphetho
Oluhlaza-sasibhakabhaka, ngoba wena ucabanga ngami
Unxantathu, ngoba amazulu aphezulu
Kanjalo nomhlaba nolwandle ngaphansi bayazi
Onsundu, ngoba kuyitshe kunothile futhi okwemvelo
Njengomhlabathi ongaphansi kwezinyawo zami
Noma ungawu shiya umbala ophuzi
Kungani kumele ungithande ngenhliziyo ...

Read the full of *incwadi Yothando Yesizulu (A Zulu Love Letter)

Love Sees The Small

Love sees the small, swift gesticulations of the lips or eyes
It divides colors in their faintest shades, accurately
Separating red from red and bright from light
It finds a flower in the face, and smells the flower's scent
From the silk of your hair. It notices the twitch of the smile muscles
And sees a star in the gleam of a tooth. Love captures
All tiny motions, and careless emotions only to hide them
In a secrete treasure box. I will always remember, Yuri.

[Report Error]