Lusapho Gladstone Nyembezi

Rookie [Solokobemgxeka] (07-08-1990 / Qumbu)

Biography of Lusapho Gladstone Nyembezi

ULusapho Gladstone Nyembezi wazalwa
ngomhla wesixhenxe kweyeThupha
ngowewaka elinamakhulu alithoba
namashumi alithoba(07-08-1990) .
Ukhulele kuQumbu eMvumelwano.
Uzalwa ngutata uZP Nyembezi nomama
uFN Nyembezi, engolanywa liphelo
elingasekhoyo, kwisithandathu
sabantwana.
Ufunde amabanga aphantsi
eMvumelwano JSS wagqibezela eQumbu
Village JSS.
Aphezulu nematriki eQUMBU VILLAGE
SSS, apho waphumelela imatriki
emagqabini.
Ukhule eyinkwenkwe eyalusayo, ethanda
ke ukudlala endle exabise kakhulu
iinyosi.
Ubenga mdala kwiintanga zakhe kuba
ubevana namakhwenkwe angaphambili
kuye.
Ngonyaka wamawaka amabini
anesixhenxe kweyoMnga(Dec 2007)
waya kwisikolo sobudoda, waluka.
Kunyaka olandelayo waqalisa imfundo
enomsila eTshwane University of
Technology kwisebe eliseMalahleni
(Witbanka) eMpumalanga.
Ngenxa yokungaziphathi kakuhle uye
waphulukana nenyhweba yokufundiswa
nguyise owasuka wamkhupha esikolweni
ngenxa yokungaphatheki.
Ukhule ethanda utywala, kunye necuba
elikhulu.
Amabhinqa ewaxabisile kananjalo.
Ngowamawaka amabini anethoba
waguqukela kwinkolo yobuKristu,
ezibandakanya kwibandla iLight Glory
Victory(LGV) Prophetic Ministries.
Wakheka wachubeka ke apho phantsi
koqeqesho lwabafundisi nabashumayeli
(abaprofeti) .
Wababalwa ngengqeqesho yomsebenzi
(learnership) kumzimveliso wentsimbi
iColumbus Stainless eMiddelburg
kwaseMpumalanga apho. Waqeqeshwa
njengomtshinibhoyi.
Kwizinto ezininzi esingazibalula ebomini
beli tyendyana lomfana singakhankanya
isakhono sokubhala. Ukhule enombono
wokuba ngumbhali opapashiweyo.
Uyaluthanda ulwimi lwesiXhosa.
Ukhe wazibandakanya neqela
elalikhuthaza ukuziphatha kakuhle
kwezesondo, Inkciyo.
Imakhile nayo inkciyo umfana lo.
Yena uyawathanda shwen amanina
asingeyifihli loo nto.
Ubabalwe kakhulu nguThixo. Singabala
singaphezi.

PoemHunter.com Updates

Kodwa Kufa

Weza ngenxa yesikreqo
sokhokh'uAdam.
Waba ngumahluko
phakathi komntu noThixo.
Waqhubek'unqaml'imihla
izizukulwana eziybonayo
phantsi kwelanga!
Kufa, umdala unenkqayi.
Waluphel'unezimvi.

[Report Error]