Lusapho Gladstone Nyembezi

Rookie [Solokobemgxeka] (07-08-1990 / Qumbu)

Kodwa Kufa

Weza ngenxa yesikreqo
sokhokh'uAdam.
Waba ngumahluko
phakathi komntu noThixo.
Waqhubek'unqaml'imihla
izizukulwana eziybonayo
phantsi kwelanga!
Kufa, umdala unenkqayi.
Waluphel'unezimvi.

[Report Error]