Mary Elizabeth Frye

(13 November, 1905 - 15 September 2004 / Dayton, Ohio)

[Report Error]