melody brown


I Hateyou+i Hate Myself

I hate you! ! ! ! ! !
I hate you for the things you've done! ! ! ! ! ! !
I hate you for the way you made me feel! ! ! ! ! ! !
I hate you for the words you said! ! ! ! ! !
I hate you for not caring! ! ! ! !
I hate you for your lie's! ! ! ! ! ! ! !


I hate myself! ! ! ! !

[Report Error]