Menime Soul

Rookie - 10 Points (August 2005 - 6th September 2010 / Khonsa)

Menime Soul Poems

161. * Nø Wäý Øut * 3/1/2010
162. ॰ ~cøuñtless Mílés~॰ 4/3/2010
163. ! ! A Journey To Nowhere! ! {hindi Poem} 1/17/2010
164. ' Ýøu Ârè... ' 7/18/2010
165. ' Wìsh Ýøü Wèrè Hèrè... ' 5/23/2010
166. ' Øutcrý Øf Ä Løvèr ' 7/18/2010
167. ॥ £øve's Ðañdý ॥ 2/22/2010
168. * Ýêstêrdãý * 3/13/2010
169. ' Ñø Máttêr ' 4/25/2010
170. ' Mèñímè ' 5/23/2010
171. ' Mý Wørlð Ìs Ín Yøu ' 7/8/2010
172. ' Nøbøðý Çáñ ' 5/1/2010
173. ' Løñèlý ' 5/30/2010
174. ' Wìthøut Ýøü...Í Bëlíëvë ' 7/18/2010
175. * My Only Friend ¤ 1/6/2010
176. ' Løvè Ýøu ' 5/23/2010
177. ' Ît's Âlrìght... ' 5/23/2010
178. -(Í Løvé Yøú) - 1/24/2010
179. $ealìng Thé Dìstancê 12/22/2009
180. $ Þenðulum $ 4/22/2010
181. $ Åt Ãll Tímës $ 2/25/2010
182. ' Î Åm Hèré Før Ýøu ' 8/4/2010
183. ॰ -{läst Øf Mê, My All Tø Yøu}-॰ 2/16/2010
184. ॰ ~løvé Ýøü Tíll Etérñíty~॰ 2/6/2010
185. ' Ìt's Älrìght ' 5/27/2010
186. ' Fâtè's Ðèstíný ' 7/18/2010
187. $aråñghåeýø 7/25/2010
188. ' Cäñ'T §tøþ... ' 5/23/2010
189. ' Ångël Ìñ Ðìsguìsé ' 5/14/2010
190. ' Îñtèrchäñgè ' 5/23/2010
191. ' Âll Ì Ãm... ' 5/23/2010
192. ॰ Wäítíñg Íñ Thè Räíñ ॰ 4/7/2010
193. ' Åbøut Løvë ' 12/23/2010
194. ' Î'Ll Følløw Ýøü ' 5/27/2010
195. ' Ðèþth Iñ Quìetñess... Quìetñess Ìñ Løvè ' 9/26/2010
196. ' Î'M Cøuñtíñg Øñ Ýøu ' 4/27/2010
197. Greatest Sin 11/12/2010
198. ॰ ~memøríes Øf Mý Heàrt~॰ 4/4/2010
199. $ Nø Frèédøm Wíthøut Säcrìfícê $ 4/15/2010
200. ' Åll Ìs Ýøu... ' 5/30/2010

Comments about Menime Soul

 • Sherri Coulter (7/8/2010 5:51:00 AM)

  Never sell yourself short Mr. Poet.......all are worthy

  1 person liked.
  0 person did not like.
 • Maya Maini (1/11/2010 11:01:00 AM)

  hi

  i found your name after much searching. but before that i penned a few thoughts about ur comments. and thank you. ur words encourage my random thoughts

Best Poem of Menime Soul

' I Will Remember '

Sit down near to me and show me you care,
Say that you love me and that you'll always be there.
I can't forget you, so won't you come back again..
I don't want to believe that you're already dead.
These moments i'm living are so hard to understand,
And it just gets more harder whenever it rains.
Don't make an excuse now sayin i'm a strong man..
I've been stronger as much as i can.

I need your love now, don't wana hear anything.
Need to feel your soft touch, all over my skin.
Why should i lose you girl..should i lose all my feelings?
I'll love you ...

Read the full of ' I Will Remember '

Those Lost Souls

As you cross the streets at night, you can see those souls wandering..
In a dark cold winter night, you can see their shadows wavering.

They stare at the people with their hopeful eyes, if someone can stop to listen..
But people act like they ain't got no ears for their words, as if they are insane.

People just know to say, it's the matter of fate that God has already reserved..
I wonder if this is justice, where one eats too full while the other have to starve.

[Report Error]