Munyaradzi donald II Kuutsi


Mbodza

Ya! ! ! Waizviti wakangwara, uchizviti tsuro magen'a, uchizvirova dundundu,
uchinochaya mapoto nepfambi
uchivanza, mbodza yako yawaibika, tarira uwone nhasi chawakadya chamuka,
waiti haubatwe, hapana chakavanzika chisingafe chakabida pachena, heyo iyo Mbodza yawatibikira yozvimbira vamwe newe pachako,
Nhai mukuru wangu, zvawabika mbodza mushure mekunge uchichaya mapoto nepfambi dzako, zviri mumaziso evaduku uchatiiko? Magwana vaduku vachabikawo mbodza vongonongedzera iwe,
Gudo guru peta

[Report Error]