Natsume Sōseki

(1867 - 1916 / Kikui, Shinjuku)

[Report Error]