Pablo Sanchez


Wiga Wiga Wow

wiga wiga wow ninja go down with a pow
wiga wiga wow im the boss now
wiga wiga wow i just knocked you out
wiga wiga wow ima rape ya now
wiga wiga wow im eatin my chow
wiga wiga wow foot broke in yo gay @$$ now

[Report Error]