Sumitra Brahma

Rookie - 65 Points (1972 / Chirang/Assam)

थांना थानो थाखाय सोलोँथाइ - Poem by Sumitra Brahma

* आं थाखोथामसिमल' फरायनो मोन्दोँ
नखरनि हाल-साल आरो
बै समाव आयजो सोलोँथाइनि
गोनांथिया खम होन्नायमोन
बेनि थाखायनो गोबां फरायनो मोनाखिसै
* आं जोबोद फरायनो गोसोमोन
नाथाय फरायनो खाबु मोनाखिसै
फंबाय बिनानावफोरनो फरायनो होना
आं न'नि खामानियाव गोसो होनांदोँमोन
* बै समाव स्कुल फरायसालियाथ' गैयामोन
गोजान गोजान हान्थिना फरायनोबो
हिनजावसाफोरनि थाखाय गोब्राबमोन
अब्ला राहाबो जेबो गैयामोन
* बिजाब फरायबा समाजखौ सिनायो
मुलुगखौ इसोरखौ रायजोखौ
आरो नुनाय नुयै गासैखौबो सिनायो
जानो हागौ जायफोर लेखा गोरोँ
बैसोरबादि मानसिफ्रा मिथिगौ
* बे हमदांनो हानाय मोनसे बोलोआनो
आंखौ गोजोनै खालामदोँ
बखालि लावखार दोनालाबानो
आं फिसाफोरखौ बेखायनो लेखा फोरोँदोँ
* फरायसालि थांनाय
आरो फैनायाव
आं फिसाफोरखौ जोथोन लादोँ
जाहोदोँ लोँहोदोँ
थुखैना देलायहोना थिनहरदोँ
* आंनि गथ'फ्रा जोबोद अलसियामोन
फरायनाय समाव
थेनथौब्ला सियायब्ला
आं खोमा खेबनो मोन्दोँ
फरायनो होब्ला फरायब्ला
आं बुनोबो मोन्दोँ
* बांसिन आंनो फोरोँदोँ
बिफाया बांसिन फोरोङामोन
आसि थुयै थुयै आं फोरोँजेन्दोँ
* बेबादिनो आंनि फिसाफ्रा
साफा साफायै उथ्रिबोदोँ
हाया गारा आंबो गोजौसिम
फिसाफोरनि मिजिँ खालामदोँ
* कलेजाव साफा साफायै
बिसोर फरायहैब्ला
जोँ सानैल' थायो न'आव
बेबादिनो फिसायजोँ लोगोसे मावफायो दैफायो
खुनुरुखुम गोलोमदै फसर फसर
बिनायमानि रांखौ फिसाफोरनो हरो
* मेल मिथिँ गेदेमाफ्रा गियाननि फारसे रायज्लायो
गथ'नो सोलोँथाइ होनांगौ होन्ना बुङो
आरो गासैबो बिमाफाया बिबान दंथारो
सोलोँथाइ होथारनांगौ होन्ना बुङो
* बैफोर राव आरो बोसोनफोरा
थांना थानाय समसिम आंनि थुलुंगा
* देहाफोरा रानज्रिँ लाङो
मेँग्लिलायना समाव लोरबां जायो
अब्लाबो जोँ आबादखौनो मावदोँ
* सम सम दाहार लानांदोँ
लाबाव नांनो हागौ बिनिबो इयुन दं
जोँ हरदोँ आरो हरदोँ
फिसाफोरनि गाहामनि गियाननि थाखाय
* फिसाफ्रा दा गोजौसिम मोनबाय
दा बिसोरखौ आसि थुनांलिया
थेवबो मददखौ नांगौ बिसोरनो
थाखा फैसा आरो खबर सबर
* सम सम जेथो नाङो
देहाया बायग्लिनायनिफ्राय बायग्लिसिनबा
देरबाय लावबाय हामबायसै होन्ना
नाथाय बेयो गोरोन्थि
* दा थुलुंगा मोन्दोँ
फिसाफोरनि नाजानायावनो
फिसाफोरा जेसेबां रां लांदोँ
एसेबांनो आंबो रां नागिरदोँ
* बुरैलाय लांबायसो दिनै
फिसाफोरनि फरायहैनायावनो
आंबो सानै सानै रोँसिनबाय खोमा
बेखायनो आं दुगाबो जासै
* बिमाया सोरनि थाखाय बिमा?
फिसानि थाखायसो ना
अब्ला बिमानि मावनांगौआबो फिसानि थाखायनोथ'
होनब्ला मोजां फिसाफोरनि थाखायनो बिमा
* दा आं ओरैबादि सानो-
बिमाया सानै जानो हागौ
जुदि फिसाया फारसे मोखां जायो
नाथाय आं सासेल' बिमा जायफोर सानमोखांङारि बैसोरनि थाखाय
* बेखायनो आं लुबैयो
गासै फिसाखौनो मोजां जाजानो
सोलोँथाइ लाबाय जेब्ला
बिनि फोरोँग्रा दिन्थिग्रायाथ' दंङ
बिसोर मोजांखौनो फोरोँगोन
* उन्दै समाव फिसाफोरनि रिजाल्टखौ
हांखुर जायोमोन आं खोनासंनो
मोजां होनब्ला खुसि नाथाय
गाज्रि होन्नाय खोनाब्ला रागा जोङोमोन
* मानोना जायफोर उथ्रिया
बैसोर फराया आरो लिरा
बिसोर अलसियानि सिरियाव दोनजायो
* जोनोमानो मावनांगौ हाबानि बिबान
बे बिबानखौ रुजुननांगौ गियानजोँ
थांना थानो थाखाय सोलोँथाइ
जिउनि जोनोमनि मोन्दांथिया बेनो।
- - - - - - - - - -
25/02/2014

Topic(s) of this poem: education


Comments about थांना थानो थाखाय सोलोँथाइ by Sumitra Brahma

  • Jazib Kamalvi (9/28/2017 12:47:00 AM)


    A sublime start with a nice poem, Sumitra. You may like to read my poem, Love And Lust. Thank you. (Report) Reply

    0 person liked.
    0 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Thursday, January 7, 2016[Report Error]