Vedanta Desika

(1269–1370 / Purattasi, Shravana Thoopul, Kanchipuram, Tamil Nadu / India)

Hayagriva Stotram - Poem by Vedanta Desika

shrImaan.h ve~NkaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarI.
vedaantaachaarya varyo me sannidhattaaM sadaa hR^idi..
GYaanaananda mayaM devaM nirmalasphaTikaakR^itim.h .
aadhaaraM sarva vidyaanaaM hayagriivam upaasmahe .. 1 ..

svatassiddhaM shuddhasphaTika maNibhuubhR^it.h pratibhaTaM
sudhaa sadhriichiibhir.h dhutibhir.h avadaata tribhuvanam.h .
anantaistrayyantair.h anuvihita heShaa halahalaM
hataa sheShaa vadyaM hayavadana miiDii mahi mahaH .. 2 ..

samaahaarassaamnaaM pratipadamR^ichaaM dhaama yajuShaaM
layaH pratyuuhaanaaM laharivitatirvedhajaladheH .
kathaa darpakShubhyat.h kathakakula kolaaha labhavaM
haratvantar.h dhvaantaM hayavadana heShaa halahalaH .. 3 ..

praachii sandhyaa kaachidantar.h nishaayaaH
praGYaadR^iShTer.h aJNjana shriirapuurvaa .
vaktrii vedaan.h bhaatu me vaaji vaktraa
vaagii shaakhyaa vaasudevasya muurtiH .. 4 ..

vishuddha viGYaana ghana svaruupaM
viGYaana vishraaNana baddha diikSham.h .
dayaanidhiM dehabhR^itaaM sharaNyaM
devaM hayagriivam ahaM prapadye .. 5 ..

apauruSheyair.h api vaakprapaJNchaiH
adyaapi te bhuuti madR^iShTa paaraam.h .
stuvannahaM mugdha iti tvayaiva
kaaruNyato naatha kaTaakShaNiiyaH .. 6 ..

daakShiNya ramyaa girishasya muurtiH
devii sarojaasana dharmapatnii .
vyaasaadayo.api vyapadeshcha vaachaH
sphuranti sarve tava shakti leshaiH .. 7 ..

mando.abhaviShyan.h niyataM viriJNcho
vaachaaM nidhe vaJNchita bhaaga dheyaH .
daityaa paniitaan.h dayayaiva bhuuyo.api
adhyaapayiShyo nigamaan.h na chet.h tvam.h .. 8 ..

vitarka DolaaM vyavadhuuya satve
bR^ihaspatiM vartayase yatastvam.h .
tenaiva deva tridasheshvaraaNaam.h
aspR^iShTa Dolaayitamaadhi raajyam.h .. 9 ..

agnou samiddhaarchiShi saptatantoH
aatasthivaan.h mantramayaM shariiram.h .
akhaNDa saarair.h haviShaaM pradaanaiH
aapyaayanaM vyoma sadaaM vidhatse .. 10 ..

yanmuulamiidR^ik.h pratibhaati tatvaM
yaa muulamaamnaaya mahaadrumaaNaam.h .
tatvena jaananti vishuddha satvaaH
tvaam akSharaam akShara maatR^ikaaM te .. 11 ..

avyaakR^itaad.h vyaakR^ita vaanasi tvaM
naamaani ruupaaNi cha yaani puurvam.h .
shaMsanti teShaaM charamaaM pratiShTaaM
vaagiishvara tvaaM tvadupaGYa vaachaH .. 12 ..

mugdhendu niShyanda vilobha niiyaaM
muurtiM tavaananda sudhaa prasuutim.h .
vipashchitashchetasi bhaavayante
velaa mudaaraamiva dugdha sindhoH .. 13 ..

manogataM pashyati yaH sadaa tvaaM
maniiShiNaaM maanasa raaja haMsam.h .
svayaM purobhaava vivaadabhaajaH
kiMkurvate tasya giro yathaarham.h .. 14 ..

api kShaNaardhaM kalayanti ye tvaaM
aaplaavayantaM vishadair.h mayuukhaiH .
vaachaaM pravaahair.h anivaaritaiste
mandaakiniiM mandayituM kShamante .. 15 ..

svaamin.h bhavaddhyaana sudhaabhiShekaat.h
vahanti dhanyaaH pulakaanubandham.h .
alakShite kvaapi niruuDha muulaM
aN^geShvivaanandathum.h aN^kurantam.h .. 16 ..

svaamin.h pratiichaa hR^idayena dhanyaaH
tvaddhyaana chandrodaya vardhamaanam.h .
amaanta maananda payodhimantaH
payobhirakShNaaM parivaahayanti .. 17 ..

svairaanubhaavaas.h tvadadhiina bhaavaaH
samR^iddha viiryaas.h tvadanugraheNa .
vipashchito naatha taranti maayaaM
vaihaarikiiM mohana piJNchhikaaM te .. 18 ..

praaN^ nirmitaanaaM tapasaaM vipaakaaH
pratyagra nishshreyasa saMpado me .
samedhiShiiraMstava paada padme
saMkalpa chintaamaNayaH praNaamaaH .. 19 ..

vilupta muurdhanya lipikra maaNaaM
surendra chuuDaapada laalitaanaam.h .
tvadaMghriraajiiva rajaH kaNaanaaM
bhuuyaan.h prasaado mayi naatha bhuuyaat.h .. 20 ..

parisphuran.h nuupura chitrabhaanu -
prakaasha nirdhuuta tamonuShaN^gaam.h .
padadvayiiM te parichin.h mahe.antaH
prabodha raajiiva vibhaata sandhyaam.h .. 21 ..

tvat.h kiN^karaa laMkaraNo chitaanaaM
tvayaiva kalpaantara paalitaanaam.h .
maJNjupraNaadaM maNinuupuraM te
maJNjuuShikaaM veda giraaM pratiimaH .. 22 ..

sa.nchintayaami pratibhaada shaasthaan.h
sa.ndhukShayantaM samaya pradiipaan.h .
viGYaana kalpadruma pallavaabhaM
vyaakhyaana mudraa madhuraM karaM te .. 23 ..

chitte karomi sphuritaakShamaalaM
savyetaraM naatha karaM tvadiiyam.h .
GYaanaamR^ito daJNchana lampaTaanaaM
liilaa ghaTiiyantra mivaashritaanaam.h .. 24 ..

prabodha sindhoraruNaiH prakaashaiH
pravaala saN^ghaata mivodvahantam.h .
vibhaavaye deva sapustakaM te
vaamaM karaM dakShiNam aashritaanaam.h .. 25 ..

tamaaMsi bhitvaa vishadairmayuukhaiH
saMpriiNayantaM viduShashchakoraan.h .
nishaamaye tvaaM nava puNDariike
sharadghane chandramiva sphurantam.h .. 26 ..

dishantu me deva sadaa tvadiiyaaH
dayaa taraN^gaanucharaaH kaTaakShaaH .
shrotreShu puMsaam.h amR^itaM kSharantiiM
sarasvatiiM saMshrita kaamadhenum.h .. 27 ..

visheSha vitpaariSha deShu naatha
vidagdha goShThii samaraaN^gaNeShu .
jigiiShato me kavitaarki kendraan.h
jihvaagra siMhaasanam abhyupeyaaH .. 28 ..

tvaaM chintayan.h tvanmayataaM prapannaH
tvaamudgR^iNan.h shabda mayena dhaamnaa .
svaamin.h samaajeShu samedhiShiiya
svachchhanda vaadaahava baddha shuuraH .. 29 ..

naanaa vidhaanaamagatiH kalaanaaM
na chaapi tiirtheShu kR^itaavataaraH .
dhruvaM tavaanaatha parigrahaayaaH
navaM navaM paatramahaM dayaayaaH .. 30 ..

akampaniiyaan.h yapaniiti bhedaiH
ala.nkR^iShiiran.h hR^idayaM madiiyam.h .
shaN^kaa kalaN^kaa pagamojjvalaani
tatvaani samyaJNchi tava prasaadaat.h .. 31 ..

vyaakhyaa mudraaM karasarasijaiH pustakaM shaN^ka chakre
bibhrad.h bhinnasphaTika ruchire puNDariike niShaNNaH .
amlaanashriir.h amR^ita vishadair.h aMshubhiH plaavayan.h maaM
aavirbhuuyaa danagha mahimaa maanase vaaga dhiishaH .. 32 ..

vaagartha siddhihetoH
paThata hayagriiva saMstutiM bhaktyaa .
kavitaarkika kesariNaa
veN^kaTa naathena virachitaa metaam.h .. 33 ..


Comments about Hayagriva Stotram by Vedanta Desika

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Thursday, September 27, 2012

Poem Edited: Thursday, September 27, 2012


[Report Error]