Francisco Balagtas

(2 April 1788 – 20 February 1862 / Barrio Panginay)

Sa Babasa Nito

Poem by Francisco Balagtas

Salamat sa iyo, ó nánasang írog,
cong halagahán mo itóng aquing pagod,
ang tulâ ma,i, bucál nang bait na capós,
paquiquinaban~gan nang ibig tumaróc.
Cong sa bigláng tin~gi,i, bubót at masacláp
palibhasa,i, hilao at mura ang balát
ngunit cung namnamín ang sa lamáng lasáp
masasarapán din ang babasang pantás.
Di co hinihin~ging pacamahalín mo,
tauana,t, dustaín ang abáng tulâ co
gauin ang ibigui,t, alpa,i, na sa iyó
ay houag mo lamang baguhin ang verso.
Cong sa pagbasa mo,i, may tulang malabo
bago mo hatulang catcatin at licô
pasuriin muna ang luasa,t, hulô
at maquiquilalang malinao at uastô.
Ang may tandang letra alin mang talata
dimo mauatasa,t, malalim na uicà
ang mata,i, itin~gin sa dacong ibabâ
boong cahuluga,i, mapag uunauà.
Hangán dito acó ó nánasang pantás,
sa cay Sigesmundo,i, houag ding mátulad
sa gayóng catamis uicang masasaráp
ay sa cababago nang tula,i, umalat.
(Sa cursiva o bastardilla)


Comments about Sa Babasa Nito by Francisco Balagtas

 • Paresh ChakraParesh Chakra (12/1/2018 10:51:00 AM)

  What is a lovely poem 10++++++++(Report)Reply

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Manonton Dalan (1/19/2016 6:06:00 PM)

  I feel am in high school
  again reading his poem.
  thanks for sharing(Report)Reply

  1 person liked.
  1 person did not like.
 • * Sunprincess * (5/27/2014 11:38:00 AM)

  ............a very nice poem....thanks for sharing..(Report)Reply

  1 person liked.
  7 person did not like.
Read all 3 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Tuesday, June 12, 2012

Poem Edited: Tuesday, June 12, 2012


[Report Error]