Prasenjit Mochahary

Rookie - 75 Points (29th June,1989)

ब्र. कु. ब्रह्म

जिउनि मोगथां लामायाव मोनबोनाय
अनजिमा गैयै दुखु-दाहा आरो जखमजों
हाया हाया जुजिनो गोनां जानानै
समाय लादोंमोनब्लाबो
अमृतनि लैथोआव लोहाबनो
नों फैफिनमारबाय साहारायाव आवेसिच नागिरनो
आरो कौरब-पाण्डबनि गोदान कुरुक्षेत्र दावहायाव
बारसोममारबाय सासे गोदान अर्जुन जानानै।
मेगना मोले जाबोबाय, खोमा गोथेनो हमबाय

[Report Error]