Prema Brahma

Rookie - 327 Points [Bahadur] (1998 / Chirang)

नैबे बेलासि समाव

आंलैस्रो जानानै दं गसाइ!
गोसोआव सान्दोँ मा नैबे जायगायाव
हाया गोसोखौ दुखु
नै बेलारोम समाव
माब्लादि खोमसियो माब्लादि सोरांफिनो
गोसोआव अराय सानो
माब्लादि फैगोन हासथायनाय बोथोरा
सुफुंनो हायाखै दासिमबो
गोसोनि गोजोननाय

[Report Error]