Quotations From BIDINDRA BASUMATARY


» More about Bidindra Basumatary on Poemhunter

 

 • Subunga subungni sayao megon khana. Gaojwng gao sinailaia nulaia.
  subungni mwherlainaiao
 • गावनि मान हमथाग्राया गाव, गुबुन नङा। मानसिनि आखल आखुआनो फोरमायो मानखौ। आखल-आखुआनो मानखौ हायहोयो आरो फोजौओ।
  मानसिनि मान
 • फोथाइथिनि दरखंआव सोरबा गसंफैदोंब्ला बिखौ दा दुखुहो; सानसे बिनि फिथाइखौ नोंबो मोनजागोन।
  सबुंनि अगेन आखुआव
 • जेसेबांखि नों फोजायाथों बिबो सिखारनाय नङा; जुदि नोंबो सिखाराखैब्ला
  गाव मोजांब्लासो गुबुनखौ मोजां खालामनो गोहो मोनो।
 • थगायनाय पाप बेखौ मिथिनानैब्ला मावना गोजोन मोनो जायफोर, फुगिनांखागोन सानसे बिसोर।
  सुबुंनि थगायनायाव।
 • रावफोरा गोमायो अनजालिनि सेराव।गोजान जायोब्लासो गेलेफैयो हालो दैलो।
  मोजां मोननायनि साया
 • गुबुना जेसेबांखि बुङाथों मानो थुनलाइ सोरजिना जेबो मुलाम्फा गैया अब्लाबो आं खोमा होया।
  थुनलाइ सोरजिनि हेंथायाव
[Report Error]