Ringkhang Basumatary

Rookie - 406 Points (1997 / Bijni, India)

Ringkhang Basumatary Quotes

  • ''Jiua angni bukarjanai 'Dinga' bekeogwn swr mijingni lama.''
    Habila
    1 person liked.
    0 person did not like.

Read more quotations »

बड'लेण्ड

बिमा हादर बे
जोंनि आंगो बड'लेण्ड,
सानस'हायै मिथिस'हायै
सोमावसारनाय आरो उथ्रिसारनाय
सुजुनाय बे थैैनि दाहारजों
आरो सानस्रि रेलिटिभनि
सोदोमस्रि बे बर' माहारिनि

[Report Error]