Ronjoy Brahma

Gold Star - 34,864 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Tapan M. Saren Tapan M. Saren (4/13/2017 9:44:00 AM)

  He doesn't even know proper English and he's in the top 500-poets' list. Fie! PoemHunter!

  1 person liked.
  0 person did not like.
 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (10/19/2016 12:13:00 AM)

  All country and nature is my, I am in the heart of the world sees, set go sweet moments to rest and hearing the song.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (10/19/2016 12:12:00 AM)

  I want to know, and I wanted to give knowledge.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (8/13/2016 7:53:00 AM)

  Happiness be like the flower of my heart Knowledge comes in soul Surprised to see in the world. The problem of the world to fight Suddenly be scared in life comes strength Feet be with hope has freedom.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (8/12/2016 4:10:00 AM)

  You should be lively flowers, the heart How I will be quiet; My happiness my crossovers. O flower stay lively Cool, the sun, shine on In my garden in my heart. Just like that laugh out lively Give me the calm come on you, Me to bloom also learned in this world.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/31/2016 2:09:00 AM)

  Thank you, FRIEND You are right, your poem will touch the hearts of people travelling to the same path of loss you are experiencing, and it will provide solace to thier emotional lost.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/31/2016 2:07:00 AM)

  No question is dumb, only the answer.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/31/2016 2:06:00 AM)

  As we read, moreover how fool oneself knows this.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/31/2016 2:04:00 AM)

  Home is where the heart is.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/31/2016 2:03:00 AM)

  Without wit, we are hopeless.

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

दा आंनो गोनांथि

दाखालि बांग्रिँ मावनायजोँ
आंनि बुहुमा गोजौ गाहाय जासिनदोँ,
बेखायनो आंनो गोनांथिया गंसे मै
हाखर-हाला गासैखौबो समान खालामनो।
आबाद फोनो बोथोरा सफैबाय
हाग्रा जाबोर बुथुमनो गंसे हासिनि नांगौ,
आंनो थरसे बमा नङा
अन्थाइ हाथरखौ गलिहोनो हाथुरा नांगौ।
सेरखाय बेरखाय बायफ्लेनाय बुहुमखौ

[Report Error]