Sajjad Heidary

Rookie [Sunlight]

غم نامه ي أفتاب (2)

من چراغی شکنم!
دود خواهد شد و بر راه نبوت گاهی
مینشد انگار
پس از آن روی همایون وش خورشیدک من
در پس پرده ی ابر
خفته در پندار..
و خداوند بسان چشمه
هر کسی را قدحی
در خور فهمش از اندازه ی حجم سبدی خواهد داد

[Report Error]