Samukelo Masango

Samukelo Masango Poems

The Best Poem Of Samukelo Masango

Thatha Magqabhagqabha

Thatha Magqabhagqabha

Thatha magqabhagqabha
nyoni engadlelwa nyama, kanti ezinye
ziyosiwa zizalela amaphuphu,
ngikuthanda usugcogcoma
ezimbalini nasezimbizeni zodwana.

Ngisho kuwe mfundo,
Usubancelisa ngombele wakho wolwazi,
eduze nasekudeni
Ngisho umhlaba wonke imbala.

Ngawe kuhlangana izizwe,
Ngawe sigqekeza izingidi zokunyeza,
Uthatha umfokazana umenze umfokazi.
Uthatha usapho lukaNtu uluweze
Ngale komfula WOLWAZI.

Thatha magqabhagqabha
Nyoni engadlelwa NYAMA.


Ibhalwe nguSamukelo Masango

Samukelo Masango Comments

Close
Error Success