Sanket Mhatre


का असे होते?

का असे होते की,
    मी कोणालाही जीव लावला की तो दूर जातो,
थोडा वेळ सुख देऊन,
      कायमचा आठवणीत ठेऊन जातो,
तिच्यावर प्रेम करण्यात मी कुठे कमी पडलो की,
    देवा तिला तू दूर जाण्यास भाग पाडलेस,
तिच्या बरोबर घालवलेले क्षण आठवले की,
    मला जगाचा विसर पडतो,
तिच्या आठवणीने ऊर भरूण आले की,

[Report Error]