"ஊழலுக்கெதிராக நடிப்பவன் கோடிஸ்வரன் ..." Quote of SELLAMUTHU KANDASAMY

Wednesday, July 21, 2021

ஊழலுக்கெதிராக நடிப்பவன் கோடிஸ்வரன், ஆனால் உண்மையாக உழைப்பவனோ தெருக்கோடியில்.

SELLAMUTHU KANDASAMY
COMMENTS

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

8/3/2021 7:06:15 AM # 1.0.0.668