senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

1. Uze Ungabuni 9/19/2013
2. Mama Ngiyeza 9/19/2013
3. Mama Sesilapha Manje 9/19/2013
4. Hamba Moy' Omubi 11/19/2013
5. Ehlane 11/19/2013
6. Abadala Ngiyabalandela 11/19/2013
7. Uzobuya 11/19/2013
8. Ngaphambi Kokuba Ngihambe 11/19/2013
9. Wedwa 9/15/2014
10. Ezandleni Zengelosi 9/15/2014
11. Ngiyindodana Yakwa Zulu 9/15/2014
12. Anginalutho Esandleni 11/19/2013
13. Ngiyakhala 9/19/2013
14. Luphi? 9/19/2013
15. Ubadla Skuni 9/19/2013
16. Angibanga Indoda Yalutho 9/19/2013
17. Ngiyilunga Lentsha Yase Ningizimu Afrikha 9/19/2013
18. Ngibhal' I Orbituary 9/19/2013
19. Ake Ngivuke 4/20/2013
20. Zulu Lezintandane 9/15/2014
21. Okuhle 9/15/2014
22. Namhlanje Usuku Olukhulu 9/15/2014
23. Ngimbonile Ufikile Uhambile 9/15/2014
24. Ngicela Uxolo 9/19/2013
25. Usuyisono Manje 11/19/2013
26. Uyakhumbula 9/15/2014
27. Bathi Angibuyele Kwazulu 4/20/2013
28. Khalani Zinyoni Vele Nizolibusa 9/15/2014
29. Masibonisane 9/15/2014
30. Imizwa Kamakhwapheni 9/15/2014
31. Le Mfihlo Yethu 9/15/2014
32. Underground Poet 9/15/2014
33. Leyomini 4/20/2013
34. Ngihambile Kakhulu 9/19/2013
35. Indandatho 11/19/2013
36. Thela Umusa 4/26/2014
37. Ngivumele Ngihambe 9/15/2014
38. Thando Unjani 9/15/2014
39. Iyangidla Lento 11/19/2013
40. Ungibonisile 9/15/2014

Comments about senzokhaya umhayi

  • Gugu Marcia Masina Gugu Marcia Masina (12/2/2015 1:10:00 AM)

    grt poems indeed keep it up

    1 person liked.
    0 person did not like.
  • Mongameli Mazongolo Mongameli Mazongolo (5/11/2014 8:05:00 AM)

    ola nkunzi yam. ngiyawubona umsebenzi wakho muhle kakhulu. qhubekela phambili mdoda. big up!

Best Poem of senzokhaya umhayi

Ntokazi Yakwazulu

Ntokazi yakwazulu

Angizidele amathambo ngithathe lelithuba,
Ngicele izwi kuMdali ngihaye nganasi isimomondiya,
Esihle esisho ngezinwele ezingathi ezasendiya,
Umadlula uphenduke, uzwi limzwilili,
Ubuhle bendalo naye ebe wadalwa wabekwa emazweni nguMdali.

Ngisho intombi yakwaZulu,

Smomondiya sakwaZulu,
Wena muntu wasemazweni,
Ezigodini zakwa Zulu lena komama ongemama,
Kamhlaba uyalingana lena kwandaba zabantu,
Ngisho wena nduku enhle egawulwa ngamazw' amnandi,
Wena manzam' toti angaphuzwa izishimane,
Nami nje sengizidel' amathambo ...

Read the full of Ntokazi Yakwazulu

Zibodwe Zayekwa

Zulu oMjukwana kaNdaba,
Nginimemeza emajukujukwini,
Nginivusa emaphusheni nginiphephetha amehlo nganal' usiba,
Nasi isizukulwane senu sizidika sizigwaza ngowaso,
Baphi bona oyise beke besibonise Lesisizukulwane esilahlekileyo,
Obayibonayo abayithandi lendaba,
Abayizwayo bayishaya indiva,
Abafisi ngisho ukuyixoxa esitimeleni,
Nasi isizwe silahleka bekhona osomashishini,

[Report Error]