shokoofe jabbari

Rookie - 120 Points [shokoofe] (2may1986 / shiraz)

دوستت دارم

دوستت دارم
کوچک
ولی دنج
شبیه انتهای یک کوچه ی بن بست
که تصمیم می گیرم
بیرون نروم
و تو
آرام از من بالا می روی
و خیال میکنی
پشت این ساختمان های بلند و نیمه ساز
زنی هست
تو را دوست دارد
به اندازه ی بزرگترین برج دنیا
و من باز می گویم
دوستت دارم
کوچک
ولی دنج

[Report Error]