Taritz Geronimo

Rookie (March 6,1971 / Manila)

Isang Awit Ng Kasawian

Ang alaala mo ay lumilitaw mula sa gabi sa aking paligid.
Hinahalubilo ng ilog ang kanyang di-matinag na panaghoy sa dagat.

Nilisan gaya ng mga pantalan sa madaling-araw.
Oras na ng paglisan, oh nilisang nilalang.

Ang malalamig na buko ng bulaklak ay umuulan sa aking puso.
Oh hukay ng mga labi, nag-aalimpuyong yungib ng sinadsad.

[Report Error]