thobani ntombiziyamfisa thusini

Rookie (Nquthu kwazulu-natal)

Umaqondana

Umaqondana wam umuntu oseduze nenhliziyo yam Phela wena ngakukhetha kweziningi izintokazi ezinhle ezigabe ngakho konke Okudingekayo kumuntu wesfazane ukuze abe ngumuntu wesfazane opheleleyo Kodwa wena Ungumaqondana wam i straight sami

Ungumaqondana wam ubambolwami
Phela wena ngikuhlwithe kweziningi izinsizwa ngazishiya zimile Emfuleni zingibuka ngishaya isishwapha sam ngicuphe isisoka ngiyosithela engani phela usunginikile ucu okuyiyonanto ebengiyidinga eyisibambiso esibambekayo sothandol

[Report Error]