Upendra Nath Brahma

Rookie - 10 Points [Bodofa] (31 March 1956-1 May 1990 / Dotma, (Kokrajhar) Assam, India)

Upendra Nath Brahma Quotes

 • ''Separation is must and, it is a matter of time.''
  Bodofa (1988) (On the Feasibility of A Tribal State Curving Out of Assam/खुबेर)
  11 person liked.
  0 person did not like.
 • ''बर'फोरनि समस्याया समाघान जानांगौब्ला आलादा हादोदनि अनगायै मोनबो लामा गैया।''
  बर'फा (1988) आफादगिरिनि बिबुंथि,20थि जथुम्मा, बासबारी
 • ''जोँ बर' हारिखौ फोथांनो फोजौनो नाजाग्रोनांगोन।
  जोँ बर' हारि सिबिसुला जाग्रोनांगोन।
  जोँ बर' नेस्नेलिष्ट जानांगोन।''
  बर'फा (5थि बिसान, अरखि)
 • ''बे अर जोँनाया, बे बिप्लबआ, बे सोमावसारनाया जोँब्लावबाय आरो जोँब्लावबाय थागोन- जोँनि थांखिया,
  जोँनि दाबिया जाफुङागौमानि।''
  बर'फा (5दि बिसान 'संगालि') इयुननि मिजिँक
 • ''स्पष्ट थांखि, नोजोर आरो गोसोदाद थानाय गोख्रोँ जांखिरथायारि हानजा थानायब्ला सोमावसारनायाव होबथानो रावहाबो गोहो गैया।
  सानसे- बेलासे थारैनो जोँ देरहागोन।
  देरहानायानो जोँनि थांखि।''
  बर'फा (1994) 'गोदान फुंखा' जांख्रिथायनि सोमोन्दै

Read more quotations »

बिग्रायारि बर' आं

आं बर'
आं बर'
रावजोँ भावजोँ
आं बर'
साननायाव हाबायाव
आं बर'
बर'नि थाखाय
हारिनि थाखाय
आंनि जिउ

[Report Error]