Vincent Masango


Amehlo Asethe Njo

Nabaya! Ekuseni ngovivi bephuma bengena
Kuhle kwamakhosikazi ethwele umbondo
Wakubona wakubeletha wephephandaba,
Babehlezi nyaka wonke benethezekile
Bengazi nokuthi lidumephi

Ngisho kuwe mfokazi nawe mfokazana
Namhlanje usufuna ukwazi imiphumela yami
Njengoba sengisenge ngakhiqiza ezami izaqheqhe

[Report Error]